Jezik:

PU DEČIJI VRTIĆ &
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

Vrtić

Kao prvoverifikovani dečiji vrtić od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu Novog Sada, februara 2004. god. nudimo vašoj deci kvalitetan boravak u našem namenski građenom prostoru.

Vaspitno obrazovni rad se izvodi u pet uzrasno podeljenih grupa: jaslena jaslena (1 - 2,5g.); mlađa (2,5 - 3,5g.); srednja (3,5 - 4,5g.); starija (4,5 - 5,5g.) i najstarija grupa (5,5 - 6,5g.)

Radno vreme

Radnim danima:
07:00am - 17:00pm

Na lokacijama:
Grbavica, ul. Alekse Šantić 52-54
Nova Detelinara, ul Branka Bajića 84
Nova Detelinara, ul. Janka Čmelika 12

Program rada...

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta možemo reći da optimalan period za početak učenja stranog jezika jeste uzrast deteta od 3 godine. Pri tom vodimo računa o veoma važnom elementu u radu sa decom, to je pažnja, a za dobru pažnju je izuzetno važna dobra unutrašnja motivacija. Ona se kod dece podstiče apsolutnom fizičkom i vokalnom animacijom sadržaja, što predstavlja našu osnovnu karakteristiku u radu.

U početnoj nastavi engleskog jezika deca usvajaju osnovne elemente na sluh, više mehanički, podražavajući nastavnikov govor. Da bi se jezik uspešno savladavao potrebna su stalna aktivna vežbanja.

Naš način rada je osmišljen tako da radimo na stalnom podsticanju deteta i njegovom aktivnom učestvovanju u radu da bi se ostvarila što bolja komunikacija.

U našoj ustanovi nastava engleskog jezika je svakodnevno prisutna, kroz redovne aktivnosti po našem godišnjem Planu i programu, kao i kroz svakodnevnu komunikaciju gde omogućavamo deci da se pređeno gradivo stavi u funkciju, da podstičemo aktivno znanje jezika, takođe i dostupnost pravilnog izgovora kroz razne aktivnosti u radu:

 • •igru (u radnoj sobi, na dvorištu, u fiskulturnoj sali, u šetnji, za vreme obroka, i sl.)
 • •pevanje (svaka tematska jedinica je propraćena odgovarajućom pesmicom, recitacijom, brojalicom, pokretnom igrom...)
 • •crtanje i vajanje, (izražavanje sebe i sveta oko sebe raznim tehnikama - bojama, materijalima)
 • •kreativni rad ( radionice, projekti omogućavaju deci bolje izražavanje i usvajanje jezičkih formi)
 • •dramatizacije (gluma, prerušavanje su takođe odličan način za podsticanje kreativnosti i maštovitosti kod dece).

Prema tome, rad sa decom podrazumeva korišćenje odgovarajućih nastavnih audio-vizuelnih sredstava ( fleš karti, postera, raznovrsnog likovnog materijala, ginjol i dr. lutki, muzičkih instrumenata, i sl.)

Pogledajte naš program rada sa različitim uzrasnim grupama:

Jasleni uzrast zahteva jedinstvo nege i vaspitanja dece. Veoma veliku pažnju posvećujemo adaptacionom periodu cije trajanje je prilagođeno individualnim potrebama deteta, sa ciljem što lakšeg i bezbolnijeg prihvatanja nove sredine. Sa našim mališanima planiramo sledeće igre i aktivnosti: motoričke, govorne, muzičko-ritmičke, igre manipulacije istraživanja, a sve u cilju zdravog odrastanja i pravilnog razvoja deteta. Jaslena grupa obuhvata manji broj dece sa kojima rade dva vaspitača.

PROGRAM PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad naš vrtić dva puta mesečno obilazi lekar specijalista pedijatar dr Galina Gavanski u smislu preventivne zdravstvene zaštite, koja se ogleda u pronalaženju eventualnih zaraznih bolesti kod dece i rad na njihovom sprečavanju i širenju. Deca su uveliko naviknuta na nju i prosto je obožavaju!

Polazne osnove našeg programa su Osnove programa rada sa decom predškolskog uzrasta. Osnovni pristup u radu sa decom zasnovan je na poštovanju dečije ličnosti. Poštovati dečiju ličnost znači pružiti detetu priliku da bude svoje, da bude svesno svojih sposobnosti, da se razvija sopstvenim tempom.

Naš vaspitno-obrazovni rad usmeren je ka ostvarivanju dugoročnih ciljeva, a oni se odnose na emocionalnu stabilnost, samostalnost, radoznalost, inicijativnost i kreativnost deteta. Radimo po modelu B prof. dr Emila Kamenova gde se u okviru svake tematske celine utiče na sve aspekte dečijeg razvoja:

Fizički razvoj

 1. 1. obavezna svakodnevna jutarnja gimnastika
 2. 2. prirodni oblici kretanja sa elementima atletike-hodanje, trčanje,skakanje, penjanje, puzanje, provlačenje, šutiranje, vođenje lopte, elementarni oblici sporta
 3. 3. vežbe za razvoj pojedinih mišićnih grupa
 4. 4. pokretne igre u dvorištu
 5. 5. perceptivne aktivnosti: prostorna orijentacija, boje, oblici, slušanje, dodirivanje...
 6. 6. zdravstveno-higijenske aktivnosti

Kognitivni razvoj

 1. 1. otkrivačke aktivnosti: živi svet (biljke, životinje, čovek), materijalni svet,
 2. 2. logičke aktivnosti: uopštavanje i klasifikovanje, operacije nad skupovima, numeričke operacije, poređenje, procenjivanje, merenje, serijacija, prostorno saznanje, geometrijski oblici, vremensko saznanje, rešavanje problema,
 3. 3. praktične aktivnosti i
 4. 4. saobraćajna kultura

Razvoj komunikacije i stvaralaštva

 • govorne aktivnosti: negovanje glasovne kulture, bogaćenje dečijeg rečnika i gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, monološki govor i pričanje, govorno stvaralaštvo i upoznavanje sa književnošću
 • dramske aktivnosti ( neverbalno predstavljanje i izražavanje gestom ,mimikom i pantomimom, predstavljanje i izražavanje zvukom i glasom i upoznavanje dramske umetnosti
 • likovne aktivnosti: crtanje, slikanje, plastično oblikovanje (od prirodnih materijala, papira, otpadnih materijala, elementi primenjene umetnosti) i estetsko doživljavanje
 • muzičke aktivnosti: slušanje muzike, pevanje, sviranje (upoznavanje muzičkih instrumenata, sviranje na Orfovom instrumentarijumu- štapići, kastanjete, drveni bubanj, daire, zvečke, praporci, triangl...)
 • plesne aktivnosti : plesne improvizacije, plesne dramatizacije, narodne igre i plesovi dostupni deci.

Engleski jezik

Sve što se u našoj ustanovi uči iz engleskog jezika dete treba da doživi kroz muziku i pokret, posmatranje, igru, glumu, crtanje i naravno, kroz uobičajenu komunikaciju sa što manje prevođenja. Engleski jezik se uči svakodnevno, u svim vaspitnim grupama, sa minutažom koja se povećava sa uzrastom dece. Jezička građa se usvaja slušanjem, ponavljanjem i upotrebom u govornim situacijama uz maksimalno korišćenje očiglednih nastavnih sredstava

U učenju engleskog jezika sa decom predškolskog uzrasta primenjuju se sledeći pristupi ili metode rada:

Oralni pristup - što je uzrast dece manji to je oralni pristup duži. On je u vezi sa osnovnim ciljem nastave engleskog jezika, a to je komunikativna kompetencija malog učenika tj. sposobnost sagovornika da se služi jezikom u stvarnim životnim situacijama. Ovaj pristup u početnoj nastavi podstiče samostalnost u učenju, vežbanje pažnje i razvijanje memorije. Živa nastavnikova reč kao uzor za podražavanje ostaje baza za formiranje govornog jezika

Integrisani pristup - zavisno od uzrasta deteta jezik se usvaja mehanički i kognitivno, s tim da kod dece do puberteta preovladava mehanički način učenja. Fraze, klišei i fonetski sistem najlakše se, na ovom uzrastu, usvajaju oponašanjem i ponavljanjem, za razliku od starije dece koji usvajaju spoznajno, odnosno objašnjavanjem i uvidom u jezički sistem.

Multimedijski pristup - znači korišćenje audio-vizuelnih sredstava (TV, CD-plejer i sl.) koji doprinose boljem usvajanju nastavnog programa. Osnovna funkcija ovog pristupa je motivacija deteta da progovori stranim jezikom.

Ilustrativno-demonstrativna metoda (učenje pomoću slika tzv. flashcards, wallcharts...).

Dramatizacija tekstova (poznatih priča ili bajki).

SPEAK UP English Language Plan for preschool children:

September

Greetings! Hello teacher!

What’s your name? How old are you?

Me and my friends

My family

Colours

October

Animals: In my farm

Children of the World

Numbers up to 10 - 20

Goodbye Summer, Hello Fall

Let's wash our hands

November

Opposites

My body

Left and right

Home sweet home

In the Zoo, animals

December

Winter time, it's so cold

Winter sports

Let's dance

Jingle bells

Christmas Time

January

Holidays

Snow time, make a Snowman!

My winter clothes

It’s time to eat! It’s time to drink!

February

My town, my street

Where do you live?

Food - Breakfast

Happy Valentine's day!

March

My dearest mummy

Spring time

Animals: domestic

Inside and outside

Opposites

April

April's fun

Easter time

Wild animals

Fruits and vegetables

Happy birthday! Party time!

May

In the park

Food - Lunch

My body

Traffic

Arts

June

Earth, Space

Planets

Hello Summer! It’s time to play

Fruit, fruit, sweet fruit

July

Oceans and the Seas

Animals in the Sea

Outdoor games

Summer holiday

August

My friends

Numbers, colours

Big ship sailing

Clothes

Summer fun!

Dečije samopoštovanje

U NAŠEM VRTIĆU REALIZUJEMO PROGRAM ZA PODSTICANJE DEČIJEG SAMOPOŠTOVANJA, AUTORA mr IBOJE GERA I mr LJUBICE DOTLIĆ, SA CILJEM RAZVIJANJA OSNOVNIH MORALNIH VREDNOSTI KOD DECE:

NEGOVANJEM DEČIJEG SAMOPOUZDANJA,

RAZVIJANJEM POZITIVNIH EMOCIJA I POZITIVNE SLIKE O SEBI,

PODSTICANJEM PRAVA NA SOPSTVENU PRIVATNOST.

PROGRAM OSTVARUJEMO KROZ RAZNE RADIONICE I IGRE, GDE SU UKLJUČENI I RODITELJI, A SASTOJI SE IZ SLEDEĆIH MATRICA:

PORODIČNI SPOMENAR (podrazumeva angažovanost roditelja u cilju podsticanja i jačanja porodičnih veza, kao i poštovanja u porodici)

LIČNI KOVČEŽIĆ (pravo deteta na svoju privatnost) i

SVITAK DEČIJIH PRAVA (pravo deteta na svoju individualnost i identitet).

Program preventivne zdravstvene zaštite

U saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad naš vrtić dva puta mesečno obilazi lekar specijalista pedijatar dr Galina Gavanski u smislu preventivne zdravstvene zaštite, koja se ogleda u pronalaženju eventualnih zaraznih bolesti kod dece i rad na njihovom sprečavanju i širenju. Deca su uveliko naviknuta na nju i prosto je obožavaju.

Pripremni predškolski program počinje 1. oktobra i realizuje se u trajanju od 9 meseci, kada se roditeljima izdaju Uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu koje je neophodno za upis u OŠ.

Neposredan cilj pripremanja dece za školu je da se doprinese njihovoj zrelosti za život i rad koji ih očekuje u OŠ. Pod zrelošću se podrazumeva takav nivo fizičkog i psihičkog razvoja koji će detetu omogućiti da zadovolji zahteve koji će mu biti postavljeni u školi. Vrste zrelosti za školu kojima doprinosimo predškolskim programom su fizička, socijalna, emocionalna, intelektualna i motivaciona zrelost, a razvijamo ih kroz sledeće zadatke:

 • •podsticanje osamostaljivanja,
 • •podrška fizičkom razvoju,
 • •jačanje socio-emocionalne kompetencije,
 • •podrška saznajnom razvoju,
 • •negovanje radoznalosti i
 • •poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti.

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno-obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruje opšta i posebna priprema dece za školu. To su:

 • Razvoj govora (negovanje glasovne kulture, bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, monološki govor i pričanje, upoznavanje sa dečijom književnošću i govorno stvaralaštvo),
 • Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje),
 • Razvoj matemačkih pojmova (položaja u prostoru, kretanje kroz prostor, poređenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke, oblici, obrazovanje skupova, brojnost skupova i vremensko saznanje),
 • Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, materijalni svet i saobraćajno vaspitanje),
 • Telesno vaspitanje (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene),
 • Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje) i
 • Muzičko vaspitanje (slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti).

Engleski jezik

Sve što se u našoj ustanovi uči iz engleskog jezika dete treba da doživi kroz muziku i pokret, posmatranje, igru, glumu, crtanje i naravno, kroz uobičajenu komunikaciju sa što manje prevođenja. Engleski jezik se uči svakodnevno, u svim vaspitnim grupama, sa minutažom koja se povećava sa uzrastom dece. Jezička građa se usvaja slušanjem, ponavljanjem i upotrebom u govornim situacijama uz maksimalno korišćenje očiglednih nastavnih sredstava

U učenju engleskog jezika sa decom predškolskog uzrasta primenjuju se sledeći pristupi ili metode rada:

Oralni pristup - što je uzrast dece manji to je oralni pristup duži. On je u vezi sa osnovnim ciljem nastave engleskog jezika, a to je komunikativna kompetencija malog učenika tj. sposobnost sagovornika da se služi jezikom u stvarnim životnim situacijama. Ovaj pristup u početnoj nastavi podstiče samostalnost u učenju, vežbanje pažnje i razvijanje memorije. Živa nastavnikova reč kao uzor za podražavanje ostaje baza za formiranje govornog jezika

Integrisani pristup - zavisno od uzrasta deteta jezik se usvaja mehanički i kognitivno, s tim da kod dece do puberteta preovladava mehanički način učenja. Fraze, klišei i fonetski sistem najlakše se, na ovom uzrastu, usvajaju oponašanjem i ponavljanjem, za razliku od starije dece koji usvajaju spoznajno, odnosno objašnjavanjem i uvidom u jezički sistem.

Multimedijski pristup - znači korišćenje audio-vizuelnih sredstava (TV, CD-plejer i sl.) koji doprinose boljem usvajanju nastavnog programa. Osnovna funkcija ovog pristupa je motivacija deteta da progovori stranim jezikom.

Ilustrativno-demonstrativna metoda (učenje pomoću slika tzv. flashcards, wallcharts...).

Dramatizacija tekstova (poznatih priča ili bajki).

SPEAK UP English Language Plan for preschool children:

September

Greetings! Hello teacher!

What’s your name? How old are you?

Me and my friends

My family

Colours

October

Animals: In my farm

Children of the World

Numbers up to 10 - 20

Goodbye Summer, Hello Fall

Let's wash our hands

November

Opposites

My body

Left and right

Home sweet home

In the Zoo, animals

December

Winter time, it's so cold

Winter sports

Let's dance

Jingle bells

Christmas Time

January

Holidays

Snow time, make a Snowman!

My winter clothes

It’s time to eat! It’s time to drink!

February

My town, my street

Where do you live?

Food - Breakfast

Happy Valentine's day!

March

My dearest mummy

Spring time

Animals: domestic

Inside and outside

Opposites

April

April's fun

Easter time

Wild animals

Fruits and vegetables

Happy birthday! Party time!

May

In the park

Food - Lunch

My body

Traffic

Arts

June

Earth, Space

Planets

Hello Summer! It’s time to play

Fruit, fruit, sweet fruit

July

Oceans and the Seas

Animals in the Sea

Outdoor games

Summer holiday

August

My friends

Numbers, colours

Big ship sailing

Clothes

Summer fun!

Dečije samopoštovanje

U NAŠEM VRTIĆU REALIZUJEMO PROGRAM ZA PODSTICANJE DEČIJEG SAMOPOŠTOVANJA, AUTORA mr IBOJE GERA I mr LJUBICE DOTLIĆ, SA CILJEM RAZVIJANJA OSNOVNIH MORALNIH VREDNOSTI KOD DECE:

NEGOVANJEM DEČIJEG SAMOPOUZDANJA,

RAZVIJANJEM POZITIVNIH EMOCIJA I POZITIVNE SLIKE O SEBI,

PODSTICANJEM PRAVA NA SOPSTVENU PRIVATNOST.

PROGRAM OSTVARUJEMO KROZ RAZNE RADIONICE I IGRE, GDE SU UKLJUČENI I RODITELJI, A SASTOJI SE IZ SLEDEĆIH MATRICA:

PORODIČNI SPOMENAR (podrazumeva angažovanost roditelja u cilju podsticanja i jačanja porodičnih veza, kao i poštovanja u porodici)

LIČNI KOVČEŽIĆ (pravo deteta na svoju privatnost) i

SVITAK DEČIJIH PRAVA (pravo deteta na svoju individualnost i identitet).

Program preventivne zdravstvene zaštite

U saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad naš vrtić dva puta mesečno obilazi lekar specijalista pedijatar dr Galina Gavanski u smislu preventivne zdravstvene zaštite, koja se ogleda u pronalaženju eventualnih zaraznih bolesti kod dece i rad na njihovom sprečavanju i širenju. Deca su uveliko naviknuta na nju i prosto je obožavaju.

Sport

Nastava sporta je fakultativnog karaktera dva puta nedeljno za decu srednje, starije i najstarije grupe i izvodi je dipl. prof. fizičkog vaspitanja. Na časovima će se raditi sve vrste prirodnih kretanja: svi oblici trčanja, skokovi, puzanje, vučenje, penjanje, provlačenje kao i osnovne vežbe oblikovanja prilagođene uzrastu dece. Pored toga i sportske igre (bacanje, hvatanje, šutiranje, fudbal, odbojka, košarka...), štafetne igre, poligoni spretnosti, vežbe na spravama i sa spravama i korektivne vežbe. Osnovnim motoričkim zadacima i vežbama deca će poboljšati svoju koordinaciju i time stvoriti odličnu bazu za kasnije bavljenje bilo kojom granom sporta, a jačanjem muskulature i pravilnim izvođenjem vežbi sprečiće se kasnije nastajanje deformiteta.